Podľa pravidiel SK - NICu nie je možné domény .SK registrovať na iné subjekty, ako sú občania bývajúci, alebo firmy podnikajúce na území Slovenskej republiky.

Postup registrácie.SK domény na subjekt so sídlom na Slovensku.

1. Zákazník objedná doménu štandardným spôsobom cez náš on - line formulár.

2. Po úhrade registračného poplatku na náš úcet obdržíte na kontaktnú e - mailovú adresu tzv. Návrh na uzavretie Rámcovej zmluvy s budúcim užívateľom, vygenerovaný zo stránok SK - NICu podľa informácií od vás, ktoré ste nám uviedli do objednávky registrácie domény. (Ak ste už registrovaným užívateľom SK - NIC stačí, keď nám pošlete Vaše užívateľské ID pridelené SK - NICom. Presvedčte sa, že vo vašej rámcovej zmluve máte uvedeného registrátora s ID AXFO-0004!)

3. Tento návrh si prosím vytlačte a ďalej s ním naložte podľa toho, ak ste:

PRÁVNICKÁ OSOBA oprávnená podnikať na území SR
formulár potvrďuje svojim podpisom a razítkom (v prípade, že nie je razítko, podpis treba overiť u notára)
prikladá sa platný originál výpisu z obchodného registra SR (nie starší ako 3 mesiace), alebo kópia

PRÁVNICKÁ OSOBA na území SR - nepodnikateľ
priložený dokument potvrdzuje svojim podpisom a razítkom (v prípade, že nie je razítko, podpis treba overiť u notára)
prikladá sa príslušný doklad preukazujúci štatus právnickej osoby

FYZICKÁ OSOBA - podnikatel na území SR
formulár potvrdzuje svojím podpisom a razítkom (v prípade, že nie je razítko, podpis treba overit u notára)
prikladá sa platná, kópia živnostenského listu

FYZICKÁ OSOBA - nepodnikateľ, teda občan SR starší ako 18 rokov
formulár potvrdzuje svojim notársky overeným podpisom

vek a splnenie podmienky občianstva preukazuje fyzická osoba čestným prehlásením s notársky overeným podpisom

SK - NIC má právo vyžiadať si doplňujúce doklady a informácie na základe vlastného uváženia.

4. Po overení formulára a kompletnosti dokladov ich prosím pošlite DOPORUČENE na adresu: SK - NIC
P:O:BOX 49
840 00 Bratislava 4
Slovenská republika

5. Po obdržaní a kontrole údajov vám SK - NIC pridelí identifikátor (NIC-Handle), čím je jasné, že túto Rámcovú zmluvu akceptuje. Tento identifikátor využijete pri registrácii novej domény, alebo prípadne pri migrácii existujúcej domény k inému registrátorovi.

Akonáhle užívateľ nepredloží vyššie uvedené doklady v stanovenej lehote, SK-NIC nie je povinný so zákazníkom Rámcovú zmluvu uzavrieť a identifikátor mu nevydá. V takom prípade SK-NIC zákazníkovi oznámi d(o)vod neuzavretia Rámcovej zmluvy.

6. Registrácia domény je zahájená v okamžiku, keď je rámcová zmluva uzavretá a klient sa stane užívatelom SK - NIC. V prípade, že je ragistrácia domény objednaná na už registrovaného užívateľa SK - NIC, registrácia domény je zahájená po úhrade registračného poplatku. Axfone následne zašle klientovi faktúru - daňový doklad.

POZOR! Ak nedodá objednávateľ Rámcovú zmluvu na SK-NIC v dobe 14 dennej rezervácie na registráciu domény, nemá právo na vrátenie už uhradenej čiastky. Čiastku za registráciu je možné vrátiť iba v prípade, že je písomne požiadané o zrušenie rezervácie v uvedenej lehote.