Mandátna zmluva pre registráciu .sk domény v zastúpení

Mandátní smlouva pro registraci domény .SK - elektronická forma
  1. Axfone s.r.o. sa zaväzuje, že pre Zákazníka zabezpečí registráciu doménového mena na Slovensku a nasledujúce údržbu tejto Domény a právo na jej používanie Zákazníkom, po dobu platnosti tejto zmluvy. Axfone zabezpečí registráciu a údržbu Domény cez slovenskú pobočku Axfone s.r.o. (AXFO-0004).

  2. Zákazník sa zaväzuje dodržiavať všetky povinnosti, ktoré sa kladú na držiteľa domény Pravidlami poskytovania menného priestoru v internetovej doméne SK: uhrádzať predpísané registračné a udržiavacie poplatky, používať doménu pre vlastné obchodné, reklamné alebo iné účely v súlade so zákonmi Slovenskej republiky a postarať sa o to, aby na doméne neboli uverejňované informácie, ktoré môžu poškodiť iné osoby, alebo porušujú právny poriadok Slovenskej republiky.

  3. Zákazník si želá registrovať domény v súlade s údajmi vyplnenými v objednávkovom formulári na serveri http://www.axfone.sk.

  4. Zákazník alebo iný, zákazníkom poverený orgán, v objednávke uvedený ako PRÍKAZCU, sa zaväzuje zaplatiť Axfone za registráciu Domény registračný poplatok podľa aktuálne platného cenníka. Cena je splatná na základe doručenej výzvy k platbe zaslanej spoločnosťou Axfone na email uvedený v registrácii.

  5. Axfone sa zaväzuje plniť túto zmluvu s náležitou starostlivosťou. Axfone zodpovedá za škody spôsobené Zákazníkovi tým, že doména nie je oprávnená na používanie z dôvodu neplnenia povinností Axfone, ako zaregistrovaného držiteľa domény vo vzťahu k SK-NICu, národnému poskytovateľovi menného priestoru v internetovej doméne SK. Tejto zodpovednosti sa Axfone zbaví v prípade, že preukáže, že nemohol zistiť ani predvídať nespôsobilosť prevádzky a používanie domény pri zachovaní odbornej starostlivosti od jej prevzatia do užívania Zákazníkom.

  6. Celková prípadná náhrada vzniknutej škody v súvislosti s touto zmluvou je obmedzená pre obe zmluvné strany čiastkou, zaplatenou Zákazníkom firme Axfone za služby poskytnuté podľa tejto zmluvy v kalendárnom roku, v ktorom by prípadný nárok na náhradu škody vznikol.

  7. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Každá strana má právo túto zmluvu vypovedať v čase výročia (úhrady udržiavacích poplatkov) Domény. V prípade nedodržania niektorej z povinností podľa článku 2. tejto zmluvy, je Axfone oprávnený jednostranne vypovedať túto zmluvu a voľne nakladať s predmetnú doménou. Výpovedná lehota je v tomto prípade desať dní od doručenia výpovede zo strany Axfone. Počas výpovednej lehoty sa začne k dátumu doručenia písomnej (list, fax, email) výpovede druhej strane.

  8. Účastníci tejto zmluvy vyhlasujú, že sú spôsobilí na právne úkony. Ich vôľa vyjadrená touto zmluvou je určitá, slobodná a vážna, nekonajú pod nátlakom ani za nápadne nevýhodných podmienok a ich zmluvná voľnosť nebola obmedzená.